รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 )

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ
สถาปนิกปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพภ่ายปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 3 - 25 กรกฎาคม 2560 )

รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 8 - 30 พฤษภาคม 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 11 มกราคม - 31 มกราคม 2560 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และตำแหน่งนางช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฎิบัติงาน
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2559 - 21 มีนาคม 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2558 - 14 มกราคม 2559 ) 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น