Testimonials


   
  

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
 
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   
  กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี่ยบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   


 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น