Testimonials


   
  

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
 
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
 
 
   
  กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี่ยบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
 
 
   


 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น