Testimonials


   
  

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
 
 
   


 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น