Testimonials


   
 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
 
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)  
 
 
   


 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น