Testimonials


   
 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 
ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น